. چرا سم اثر نمی‌گذارد؟
1401/09/28 ساعت 16:31:02

چرا یک سم اثر نمی‌گذارد؟


     چرا سم اثر نمی گذارد؟

 


Ph آّبPh  آب باید مناسب باشد تا با سم به خوبی ترکیب شود؛ بهتر است آبی که با سم ترکیب می‌شود از آب لوله کشی و یا چاه باشد.همزدن دائم سم


سمپاش های پشت تراکتوری باید همزن داشته باشند تا در زمان سمپاشی محلول داخل سمپاش به طور پیوسته با هم مخلوط شوند؛ در غیر این صورتمحلول باقی مانده در ته مخزن باعث سوختن گیاه می‌شود.زمان سمپاشیدر واقع زمان سمپاشی صحیح، زمانی است که سم موثر واقع شود، با پایش زمین، استفاده از تله ها و بررسی طیف نوری  میتوان زمان هجوم آفاترا پیش بینی کرد که همین عمل از تخریب گیاه توسط آفت جلوگیری می‌کند.بهترین زمان سمپاشی برای بیشتر سموم صبح یا غروب است و کمتر سمی وجود دارد که در زمان گرمی هوا اثر بخشی مناسبی داشته باشد.باید به این نکته توجه نمود که بعد از سمپاشی تا 24 ساعت هوا بارانی نباشد که این عمل با بررسی هواشناسی قابل پیش بینی است

 


البته باید اشاره نمود که قبل از سمپاشی هم نباید تا 24 ساعت آبیاری انجام شود تا بهترین اثر بخشی صورت پذیرد.زمان پیک پرواز آفاتباید توجه داشت پیک پرواز بیشر آفات در زمان صبح یا غروب است کمتر آفتی در زمان ظهر و گرما فعالیت می کند.مخلوط کردن چند سمترکیب چند سم مختلف با هم ممکن است باعث کاهش اثر بخشی سم شود به همین دلیل قبل از عمل سمپاشی باید با کارشناس مشورت نمود.شناخت نوع سم مصرفیسم سیستماتیک : در این مدل سموم، مه پاشی روی برگ باعث جذب کافی سم از طریق شیرازه های گیاه می شودسم تماسی : سموم تماسی تمام گیاه را درگیر می کنند و در واقع باید به کمک ادوات سمپاشی، گیاه به وسیله ی سم شسته شود تا تاثیر آن بیشتر شود.    سموم علف کشدر این مدل سم، زمان سمپاشی بسار مهم است به گونه ای که استفاده از این سموم باید در دوره ی خاصی از  رشد گیاه باشد تا تاثیر علف کشی داشتهباشداستفاده از مویدان ها حتما بعد از سمپاشی از تثبیت کننده ها استفاده شود تا تاثیر سم ماندگار باشد

 


افزایش تاثیر کودهای مایعبرای حل کردن ابتدایی کودهای مایع سعی کنید از آب آشامیدنی یا آب چاه استفاده کنید  و بعد آن را درون مخزن بریزید . برای حل کردن کود های جامد مانند آمینواسید و پودری که سریع در مخزن ته نشین و یا گلوله گلوله می شوند بهتر است قبل از ریختن داخل مخزن،در یک ظرف جداگانه به وسیله ی آب به خوبی حل شود و بعد داخل مخزن ریخته شوددر صورت استفاده از چند نوع کود باید این کار به صورت جداگاه صورت پذیرد .