. اختلاط_سموم
1400/08/23 ساعت 11:50:08

اختلاط سموم


اختلاط سموم یکی از روشهایی که باعث کم شدن هزینه و زمان و انرژی لازم برای از بین بردن آفات و علفهای هرز و بیماریها میشه که توسط


کشاورزان انجام میشه اما نکته قابل توجه این است که سازگاری سموم مختلف باهم میباشد اینجاست که مفهوم اختلاط سموم مورد توجه


قرار میگیرد ولی اگر استاندارداش رعایت نشه خسارت قابل توجهی وارد میشود بنابراین عملیات باید با دقت انجام شود تا هرگونه اتفاقی به


محصول و کاهش اثر و واکنش شیمیایی و غیره انجام نشود


                                                                مزیت ها :


1-      صرفه جویی در هزینه و زمان و انرژی تا آسیب کمتری به خاک و محصولات و محیط وارد شود


2-    باعث کم شدن آفات و بیماریها و همینطور مقاومت به سموم شیمیایی میشود و استفاده از کودها و سموم مورد نیاز باعث رشد بهتر


گیاهان هم میشود


اختلاط سموم سازگار چیست؟ بعضی از ترکیبات باعث هم افزایی میشوند که البته برای از بین بردن علفهای هرز و تثبیت روند میشوند البته


بعضی از سموم باعث تشدید میشوند  که برای کنترل آفات میده و بنابراین نباید از این ترکیبات بی‌گدار به آب زد ترکیبات هیدراکیت و


پتاسیم نیترات با بقیه سموم سازگارند و این ترکیبات نشان داده‌اند که باعث افزایش جذب عناصر میشوند


                                                                   اختلاط سموم ناسازگار چیست؟ سموم آفت کش ها نباید با سموم پودری و مواد غذایی در مخزن سمپاش استفاده کرد بعضی از سموم


ترکیبات EC با WP و قارچ کش ها و علف کش ها نباید ترکیب کرد همجنین از اختلاط سموم آهن با علف کش ها و خانواده سنفسکی


اجتناب کرد چون باعث مسدود شدن ادوات و نازلهای سمپاش میشود اختلاط ترکیبهای پتاسیم دار باید دقت شود چون ممکنه باعث مشکل


شود سمومی که اسیدته‌شون بالا هست نباید با سمومی که اسیدته‌شون پایینه ترکیب شوند باید دقت کنیم که حشره کش ها قارچ کش ها


نباید باهم ترکیب شوند مگر در موارد استثناییبه طور کلی اصل اختلاط اینکه ساختمان یکسانی دارند باهم ترکیب شوند و نباید بیشتر از 2ترکیب باهم مخلوط شوندتوصیه میشود که اول آب به ترکیب اول بعد به ترکیب دوم و در آخر باقی مانده آب را در دراخل مخزن سمپاش بریزیم تا به خوبی باهم ترکیب


شوندبه برچسب هایی که بر روی سموم زده شده دقت کنید به مواردی مثل کیفیت و دما و PH و توجه کنید