. نکاتی در مورد راه اندازی پمپ
1400/08/10 ساعت 13:13:10

نکاتی در مورد راه اندازی پمپ

به دلیل سمپاشی در فاصله زمانی مختلف و به واسطه استفاده ننمودن

سمپاش در بازه زمانی طولانی در سال برای افزایش عمر پمپ و بهبود

عملکرد آن باید به نکات ذیل توجه شود . البته برای شروع به کار پمپ

سمپاش هایی که در ابتدا کار هم می باشند صادق می باشد 


در زمان راه اندازی پمپ سمپاش باید به نکاتی ذیل توجه فرمائید:


1- برای شروع به کار هر دستگاهی از جمله پمپ حتما از وجود روغن در آن اطمینان

حاصل فرمائید و چک کنید سطح روغن به میزان استاندارد باشد که چک کردن در

پمپ ها به واسطه شیشه مدرج و یا گیج روغن صورت می پذیرد که این مقدار باید

بین مینیمم و ماکزیمم گیج باشد.


2-در شروع به کار پمپ هیچگاه پمپ را بدون سیال روشن نکنید و از وجود آب در

مخزن و لوله ورودی اطمینان حاصل فرمائید.


3- قبل از شروع حرکت پمپ خروجی پمپ و باز نمایید سپس با دست ورودی پمپ را

چر خانده تا آب از خروجی پمپ بیرون آید .


4- به واسطه عملیات سوراخکاری در مخازن سمپاش برای نصب قطعات همیشه در

ابتدای کار میزانی براده پلاستیکی درون فیلتر گیر می کند که در ابتدای کار به آن

توجه کنید و فیلتر را تمیز فرمائید.


5- حتما به آبندی بودن مسیر ورودی و خروجی پمپ توجه کنید که هیچگونه نشتی

نداشته باشد.


6- برای شروع به کار پمپ ابتدا پمپ را تحت فشار قرار ندهید تا قبل از فشار به تمام

نقاط آن روغن کاری شود و اگر در مسیر سیال هوا وجود داشته باشد قبل قرار گرفتن

پمپ زیر فشار از مسیر خارج شود. 7 – در صورتی که احتمال داده می شود که سیال داخل پمپ یخ زده است پمپ را


روشن نکنید که برای جلوگیری از این احتمال باید در آخرین روز سمپاشی باید تمام


سیال داخل پمپ را تخلیه نمایید .

  8 – قبل روشن نمودن پمپ از شل نبودن پیچ های پایه پمپ اطمینان حاصل فرمایید .9 – در صورتی که نیروی محرک از طریق فولی تسمه انتقال داده می شود از میزان


سفت بودن تسمه اطمینان حاصل فرمایید .